გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
ბერლინის ქართული საზოგადოების ცნობის ფურცელი